29 اسفند روز صنعتی شدن صنعت نفت مبارک

1399-01-24 , 74 بازدید
29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت مبارک
29 اسفند روز صنعتی شدن صنعت نفت مبارک

29 اسفند روز صنعتی شدن صنعت نفت مبارک 

قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در 17 اسفند 1329به مجلس ارایه شد و مجلس سنا نیز 29 اسفند 1329 آن را تصویب کرد و پیشنهاد قانون شد. 

روابط عمومی موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع) 

پرداخت آنلاین فرم عضویت خیرین کانل تلگرام